Obchodné podmienky

 I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 MARTIN,IČO: 36442071 zapísanej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 17406/L (ďalej len predávajúci), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá najneskôr v deň odoslania objednávky dosiahla vek 18 rokov, a ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, o zozname objednaného tovaru (ďalej len tovar) z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
        

II. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu doklad, ktorý sa k tovaru vzťahuje, to znamená faktúru ako daňový doklad.

3. Predávajúci zabezpečí vhodné prepravné balenie tovaru a poistenie.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
– za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou
– za poškodenie zásielky kuriérskou službou
– za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa)

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:
– objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade   akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
– zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

 

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom obchodu pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Každá prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpno-predajnej zmluvy a je záväzná pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky predávajúcim je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom.

4. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300,-EUR (tristo EUR), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
– ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane  kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
– ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
– ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“ alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod spoločnosti ABAKE spol. s r.o.

8. Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru je akceptovateľné len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru mimo dôvodov uvedených v obchodných podmienkach, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR.
                      
V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od predávajúceho.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (obvykle do 3, v odôvodnených pípadoch  do 5 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 21 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

VI. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode ABAKE spol. s r.o. sú uvedené v eurách.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) Prevodným príkazom
Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa objednávky prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho vedeného  v Tatra banke.

Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

b) Vkladom na účet
Kupujúci vloží kúpnu cenu podľa objednávky na účet predávajúceho v Tatra banke.Do účelu platy uvedie číslo objednávky. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou ihneď po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

c) Platobnou kartou online
Kupujúci uhradí sumu za objednaný tovar prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Kupujúci môže zaplatiť kartami VISA, EUROCARD/MASTERCARD, ktoré sú vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.

d) Dobierkou
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby sa zvyšuje kúpna cena o príplatok za zaslanie na dobierku 1.50 Eur

5. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

VII. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.). Kuriérska firma zásielky poisťuje. 

2. Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 na telefónnom čísle +421 918 688 100, +421 907 806 298, elektronicky alebo písomne poštou


VIII. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

2. Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Doručenie

Možnosti doručenia:

Osobný odber v našom sklade v Martine 

Osobný odber je vhodné vopred dohodnúť telefonicky.  

Ako sa k nám dostanete: 

Zaslanie tovaru prostredníctvom kuriéra. 

Ak je objednaný tovar na sklade zásielka bude expedovaná obvykle v priebehu 24 hodín od podania objednávky. Kuriér Vás pred odovzdaním zásielky bude kontaktovať na Vami zadané telefónne číslo.  Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zmluvnej kuriérskej spoločnosti. 

Tovar je počas prepravy chránený proti nárazom a poškodeniu kartónovým obalom. V cene dopravy je zahrnutý prepravný obal, poistenie Vášho tovaru, dva pokusy o doručenie tovaru. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru (zdeformovaný tvar, pretekajúci obsah,..). V prípade poškodenia zásielku nepreberajte a vypíšte reklamačný list s pracovníkom kuriérskej spoločnosti. Ak balík preberiete a potvrdíte to svojim podpisom, je ďalšia reklamácia u dopravcu nemožná a zásielka sa považuje za doručenú.

Nákupný košík